Ni-js van ’t Nettelkörnke

Door op in

Ni-js van ’t Nettelkörnke
't Nettelkörnke.jpg

T’is a wier zowiet. Het joar is a weer zowat veurbie. Um disse tied vleeg ik dan altied roond bie de leu van’t dreemanschap. Zo a’j wa wet bin ik nog wa noa ni’jsgierig. Mear dat was dit joar nig neudig. Ik har mie toch nen portie geluk. Toen ik eavn ging kiekn bie mien bronzen eavenbeeld op ’t St Plechelmusplein zag ik toch dee Oald Adjudanten kleajn met de Deurninger Kerstboom. Kearls, kearls dach ik noch……wat bi’j ant knooin. Steet d’r ok gewoon nen kraan van Poppink ipv Wennink, ding zal wa ‘n paar pk meer hemn ofzo…. Noa nen bult leedvermaak trok nen stel fietsers miene aandacht. Komt de dree kearls vant dreemanschap toch henig langs kuiern op de fietse. Noadat ze de Oald Adjudanten eavn de gek hebt anstokken goat ze verdan. Ik mot nog biekomn van’t lachen en vleeg hoast teegn den akelign adelaar an. Snel vleeg ik de dree kearls noa en noa ‘n kleen stukske stopt ze bie ‘n hoes. Boavn geet net t lech oet en heur ik de vrouw des huizes nog net zeggn; en noe rap sloapn, morg’n is ter weer nen dag. De dree kearls glipt via de achterdeur noar binnen. Noa ’n tiedke hek n stekkie vunn woar ik tussen de gedienn deur kan kieken en zee ik nog net nen breedn glimlach op de snoetn van, volgns mie, de ni’je adjudant. De dree kearls komt a wier noar boetn hen en stapt op de fiets. Ik vleeg d’r achteran, mear noar n tiedke begriep ik het nich mear. Het lik wa of ze hen en wear ant fietsen bint. Mear dan ineens stopt ze bie een hoes woar ok nog lech braand. De kearls goat noar binn’n en ik zeuk mie een mooi stekje um noar binn’n te loeren. Het lik t’r op dat dit de Prins is want een van de dree gef de scepter an den kearl. Sien vrouw knikt instemmnd too en d’r wordt wat off lachn. At de keender mear nich wakker wordt. Ik goa mear rap op mien nust an, want ik bin d’r wa oet. De kearls hebt ‘t terecht veur 2020. Het carnaval kan wear deur goan.

Het ni-jsgierige Nettelkörnke.

« »